Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2018

  Ξεκίνησε η ανανέωση των συνδρομών για την Τετράβιβλο Ι και ΙΙ για το έτος 2018. Με την ανανέωση της συνδρομής 2018 έχετε την απόλυτη σιγουριά ότι κάθε τροποποίηση που αφορά νόμους της Τετραβίβλου θα σας αποστέλλεται άμεσα και χωρίς επιβάρυνση έτσι ώστε να είστε πάντοτε ενήμεροι για τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις.   Κόστος συνδρομής 2018 Τετράβιβλος Ι 17 ευρώ Τετράβιβλος ΙΙ 17 ευρώ Τετράβιβλος Ι + ΙΙ 29 ευρώ Νομοπαίδεια Πλήρες πρόγραμμα 30 ευρώ   Η ενεργοποίηση της συνδρομής γίνεται με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:…

Περισσότερα

Ζητήματα γενικού ποινικού δικαίου – Η έννοια της «πράξης» στο ποινικό δίκαιο – Η ειδική υπόσταση των εγκλημάτων – Οι αρνητικές προϋποθέσεις του ποινικού κολασμού μιας πράξης

  Μελέτη Βασίλη Αποστολόπουλου, Δικηγόρου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή [LL.B ( Hons), LL.M (Queen Mary University of London), LL.M (City, University of London), LL.M (University of Southampton)]   Το «έγκλημα» και η «ποινή» ως οι δυο βασικοί πυλώνες στο Ελληνικό ποινικό δίκαιο/ Η αρχή της νομιμότητας Το «έγκλημα» και η συνακόλουθη «ποινή» αποτελούν σταθερά τους δύο ακρογωνιαίους λίθους του ποινικού δικαίου. Κατά μία άποψη που έχει διατυπωθεί στη νομική θεωρία, το «έγκλημα», η αντικειμενική υπόσταση του οποίου, κατά το άρθρο 14 ΠΚ, πραγματώνεται με τη διενέργεια θετικής συμπεριφοράς , δηλαδή…

Περισσότερα

N. 4511/15-1-2018 / Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/ 1991 (Α΄ 11) / ΦΕΚ 2Α.

N. 4511/15-1-2018 / Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/ 1991 (Α΄ 11) / ΦΕΚ 2Α.   1.1. Στο τέλος του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α'182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α'11) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:«4.α. Οι υποθέσεις της παραγράφου 2 ρυθμίζονται από τις κοινές διατάξεις και μόνο κατ' εξαίρεση υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον αμφότερα τα…

Περισσότερα

Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

  ΠΟΛ. 1008 / 10-1-2018 - Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού στόχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κωδικοποίηση της βασικής νομοθεσίας φορολογίας κατοχής ακινήτων, λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων των νόμων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κοινοποιήθηκε η Διοικητική Κωδικοποίηση της νομοθεσίας (ενημερωμένης μέχρι και το ν.4509/2017) για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Προκειμένου η…

Περισσότερα

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Ανα­πηρίας, ΦΕΚ 4591Β/27-12-2017.

  Υ.Α. Φ. 80000/45219/1864 / Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Ανα­πηρίας, ΦΕΚ 4591Β/27-12-2017. Δεiιτε την αναθεώρηση/αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ11321/ οικ.10219/688/4-5-2012 (Β' 1506) κοινής υπουργικής από­φασης με τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο κα­θορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξα­σθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

Περισσότερα

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός εν γένει χαρακτήρας έκτασης, που συμπεριλαμβάνεται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. 163481/2992 / Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, ΦΕΚ 4430Β/15-12-2017.   Καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός εν γένει χαρακτήρας έκτασης, που συμπεριλαμβάνεται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010, ως κατωτέρω:

Περισσότερα

ΠΟΛ. 1222/2017 «Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων ... ΠΟΛ. 1274 και ΠΟΛ. 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 .. (ΦΕΚ 1/2018 Β)

  Πηγή: Συμβολαιογραφικός Σϋλλογος Αθηνών   Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1222/28-12-2017 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1274 και ΠΟΛ. 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/4-1-2018 τευχ. Β’. Με την ως άνω ΠΟΛ. εξορθολογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης επί του…

Περισσότερα