Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΑΝΑΚΟΠΗ α) ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ β) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΩΡΡΕΥΣΗ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΟΙΟΝ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 128/1973

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Μ.Π.Θήβ. 141/2018 ΑΝΑΚΟΠΗ α) ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΠΟΙΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ β) ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΓΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΩΡΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ 632 § 1 και 933 Κ.Πολ.Δ. ΠΟΤΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( 218, 632 παρ. 6, 933 ΚΠολΔ) -  Εξ άλλου, είναι έγκυρη η μεταξύ της παράσχουσας τοκοχρεολυτικό δάνειο τράπεζας και του…

Περισσότερα

Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet

Y.A. ΠΟΛ. 1071 / Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet / ΦΕΚ 1363 Β/19-4-2018.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149/Α’), όπως ισχύουν.β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων7, 9…

Περισσότερα

ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙΣΑ. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΑΒΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Ειρ.Λαμίας 17/2017 (μικροδιαφορές) Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - Από τη... έκθεση επίδοσης ...., προκύπτει ότι αντίγραφο των ως άνω πρακτικών με κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο ... επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο κατ' άρθρο 127 παρ. 1 ΚΠολΔ. Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο για να λάβει μέρος στη συζήτηση αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από…

Περισσότερα

N. 4531/5-4-2018 / Κύρωση Σύμβασης του Συμβ. της Ευρ. για την Πρό­ληψη και Καταπολέμηση Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας / Αρχή αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρη­ματικών ποινών - Αναλυτική παρουσίαση των νέων διατάξεων

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4531/5-4-2018 / Ν. 4531/5-4-2018 / Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρό­ληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τρο­ποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρη­ματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ­γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 62Α.…

Περισσότερα

Ν. 4530/30-3-2018 / Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά­ξεις, ΦΕΚ 59Α. - Αναλυτική παρουσίαση των νέων διατάξεων

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4530/30-3-2018 / Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά­ξεις, ΦΕΚ 59Α. Κυριότερες νεοεισαχθείσες ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:   - Άρθρα 1 - 11 / Με τα άρθρα 1-11, επιδιώκεται:α) μία συνοπτική αναδιοργάνωση των ρυθμίσεων Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εν είδει κωδικοποίησης των υφιστάμενων εκδοθέντων κανονιστικών κειμένων,β) ο εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου και η αποκατάσταση των αρχών που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία για τους παραβάτες Ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές και οδηγούς αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.,γ) η ρύθμιση των…

Περισσότερα

Προσθήκη της άδειας διαμονής α) αόριστης διάρκειας β) δεκαετούς διάρκειας, γ) για επενδυτική δραστηριότητα δ) ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. 130181/6353 / ΦΕΚ 1208 Β/2-4-2018 / Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, στο υπό στοιχείο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), προστίθενται περιπτώσεις αη και αθ ως εξής:   Δειτε κατωτέρω το άρθρο 5 του Κώδικα…

Περισσότερα

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών

  Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1063 / Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών / ΦΕΚ 1173 B/30-3-2018. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα άρθρα:   1.- Πεδίο Εφαρμογής - Φορείς Υλοποίησης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3(α) του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’167), όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) με έναρξη ισχύος από το φορολογικό έτος 2017 και προκειμένου να διατηρηθεί η προβλεπόμενη μείωση φόρου κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων…

Περισσότερα

Ν. 4529/23-3-2018 / Ενσωμάτωση της Οδη­γίας 2014/104/ΕΕ ... της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου αντα­γωνισμού

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4529/23-3-2018, ΦΕΚ 56Α. Σκοπός του νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνι­κή έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/104 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 (ΕΕ L 349 της 5/12/2014), σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης, βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών-μελών και της Ευρω­παϊκής Ένωσης, καθώς και η θέσπιση των ίδιων ρυθμίσε­ων για παραβάσεις των άρθρων 1 ή 2 του ν. 3959/2011 (Α' 93), που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 101 ή 102 της Συνθήκης για τη…

Περισσότερα